Krytá plovárna a parkoviště - Luhačovice

 Popis stavby

 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

    Pozemek pro výstavbu krytého koupaliště byl určen zástupci města. Rozhodnutí  vystavět novou plovárnu právě na místě stávající plovárny vyšlo ze záměru zachovat koupání v centru města. Městská plovárna z 30-tých let minulého století   je  ve špatném technickém stavu, nesplňuje současné hygienické předpisy a normy. Proto investor po zvážení  rozhodl  o výstavbě nového koupaliště  na  historicky daném místě,  ale ve formě krytého bazénu s celoročním využitím. Výhodou tohoto místa je pěší dostupnost pro občany i ubytované návštěvníky Luhačovic. Pro dojíždějící vlastním autem  bude  k dispozici dvouúrovňové parkoviště, které má být vybudováno na místě stávajícího parkoviště, v prostoru před plovárnou.

 

  b) Zhodnocení staveniště

  Pozemek plovárny se nachází  v centru  města, je vymezen ulicemi Solné a  spojkou na ul Bílá čtvrť. Ze severu sousedí se soukromými  zahradami  vil a penzionů v ulici Bílá čtvrť. Vzhledem k tomu, že pro zamýšlenou výstavbu je staveniště poměrně malé, je jeho plocha maximálně využitá. Obvod  novostavby  v podstatě kopíruje jeho hranice.  Z hlediska geologie je staveniště složité, neboť se nachází na zasypaném korytě Solného potoka, který zatrubněný protéká v hloubce cca 5 m pod stávající plovárnou. Do tohoto potoka jsou zaústěny přítoky dešťových vod, stékajících ze svahů  nad  pramenem Aloiska, z lokality Zastupova. Z hlediska světových stran je orientace na jihozápad pro zamýšlenou stavbu příznivá.

 

 c) Zásady urbanistického , architektonického  a  výtvarného  řešení

   Projekt zpracovává zadání Města Luhačovice, ve kterém zadavatel požaduje navrhnout  v prostoru stávající letní plovárny stavbu kryté  plovárny.  Návrh  výstavby  koncepčně vychází  z  daného účel , polohy  a konfigurace terénu.

   Projektant  při svém návrhu respektuje stávající vazby na své okolí a snaží se je zachovat. Navrhovaný objekt hmotově přizpůsobuje a přitom  podstatně zvýrazňuje ze strany hlavního nástupu jeho důležitost.  Čistými  geometrickými tvary  navazuje na architektonický styl funkcionalistických vil Bílé čtvrti  nad koupalištěm.

   Hmota vstupního objektu koupaliště vymezuje městský vzhled ulice Solné již na jejím začátku.  Hlavní vstup do objektu je orientován  z ustoupeného nároží na rohu ulice Solné a obslužné komunikace.

   Vstup, foyer a šatny na jedné výškové úrovni v přízemí objektu navazují bezbariérově na chodník ulice. Bazény jsou posunuty do zadní části zastavěné plochy s převýšením o 1,5m nad  vstupní část a šatny. Jejich komunikační propojení se šatnami je uvažováno bezbariérově rampou. Výhodou tohoto řešení je přímý výstup z bazénů na slunící terasu , která stupňovitě vystupuje z atria před bazénovou halou  na střechu šaten. Prosklená stěna bazénové haly orientovaná na slunící terasy opticky propojuje interiér s exteriérem.

   Pro letní provoz je na horní terase navržen přístřešek, do něhož  ústí schodiště  z přízemí a kde je možno umístit  posezení, úkryt před sluncem nebo deštěm, případně zde mohou být umístěny automaty na nápoje. Na nejnižší terase  je  rezerva pro umístění malého letního bazénu pro neplavce se skluzavkou.

   Hospodářský vchod a vchod pro personál je orientován ze zadní strany objektu, ze dvora před penzionem Marie, který je  přístupný z příjezdové komunikace.

 

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

   Projekt navrhuje  krytou plovárnu v rozsahu zadání investora a v souladu s platnými  předpisy a normami. Nová krytá plovárna s celoročním provozem doplní nabídku služeb, které poskytuje město Luhačovice svým obyvatelům, rekreantům i návštěvníkům lázní. Bude sloužit k rehabilitaci a k sportovnímu a rekreačnímu plavání, k výuce školní mládeže, pohybovému vyžití  dětí i dospělých. Kromě krytých bazénů bude vytvořeno množství atrakcí, které mají zpříjemnit a zpestřit čas strávený v tomto areálu.

    Navrhovaná stavba kryté plovárny bude obsahovat :

 • vstupní halu s bufetem, v níž bude posezení pro čekající návštěvníky a možnost občerstvení  v bufetu, který bude stavebně i provozně oddělen pro mokrý a suchý provoz
 • propojení letních teras s bufetem je navrženo bezbariérově přes rampu na terase a přes bazénovou halu a po obloukovém schodišti, ústícím přímo do vstupní haly
 • přístup ze vstupní haly do šaten je koncipován přes turnikety u oboustranné pokladny ( která hlídá vchod a východ )
 • samostatný vchod pro zaměstnance navazuje chodbou na kanceláře vedení plovárny a na hyg. zázemí personálu
 • hospodářský vchod do objektu navazuje přímo na strojovny a technologické zázemí plovárny
 • zábavně-rekreační bazén s vodními atrakcemi ( zážitkový)
 • plavecký bazén dl.25m
 • dětský bazének
 • vířivku pro cca 8 osob
 • parní komoru
 • vodní atrakce doplňující bazény - skluzavka, chrliče, masážní trysky a lavice, proudové atrakce, vodopád, vzduchové atrakce jako masážní lehátka, bublery, houpací záliv.

   Prostory navržené stavby budou plně vybaveny hygienickým zázemím - sprchy, šatny, WC, odděleně pro muže a ženy, v souladu s hygienickými předpisy a vyhl. 135/2005 , s bezbariérovou úpravou podle vyhl. 369/2001.

   Pro zajištění provozu plovárny bude vybudována nová plynová kotelna  a také veškeré nutné  provozní místnosti ( přípravna teplé užitkové vody pro bazény a sprchy, strojovny vzduchotechniky, strojovna bazénové technologie, sklady čistících prostředků a chemikálií, instalační kanály ). 

Stavba je navržena i pro návštěvy hendikepovaných občanů, je zde vyřešen bezbariérový přístup.

Pro letní provoz je na terase, přístupné z bazénové haly,navržen letní bazén pro neplavce se skluzavkou  do max. Výšky 2,0m. Okolní terén a pochůzná střecha  - terasa budou sloužit ke slunění. Přístupy z terasy do bazénové haly  budou přes venkovní očistu – sprchy a brodítka.

 

Stavební a konstrukčně statické řešení

   Základové poměry na staveništi jsou složité, neboť se nachází v údolí Solného potoka, výškově upraveného ve 30. letech minulého století zásypem o mocnosti cca 5,0m a zatrubněním Solného potoka.

   Zakládání objektu je navrženo na pilotách délky cca 7 až 10m , vetknutých do únosných vrstev. Zhlaví pilot bude provázáno železobetonovými trám , na nichž bude uložena podlaha plovárny , která bude řešena jako stropní konstrukce .

   Nosný systém objektu je navržen jako monolitický, železobetonový tyčový skelet. Objekt šaten a spojovacích chodeb bude oddělen od objektu bazénové haly dilatací, z důvodu rozdílného konstrukčního systému. Objekt šaten je navržen tak, že nosné sloupy obdélníkového průřezu budou vynášet systém obousměrných stropních průvlaků, na nichž jsou uloženy stropní železobetonové desky monolitické, křížem armované. Podle požadavku architektury budou stropní desky v každém modulu stupňovitě posunuty směrem od atria o cca 0,5m. Bazénová hala bude zastropena železobetonovými, případně ocelovými příhradovými vazníky a podélnými vaznicemi s protipožární úpravou. Spád vazníků je navržen do vnitřního úžlabí.

   Konstrukce  zvýšeného stropního světlíku nad zážitkovým bazénem bude vynesena železobetonovými  nebo ocelovými vazníky. Zastřešení světlíku je navrženo ocelovými příhradovými vazníky se sedlovým spádem.

   Obvodové zdivo objektu a vnitřní zděné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků, splňujících normu ČSN 730540 -Tepelná ochrana budov a vzduchovou neprůzvučnost hotových konstrukcí. Výplně otvorů, vstupní dveře, okna, prosklené stěny do atria jsou navrženy hliníkové s přerušeným tepelným mostem, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem. Vnitřní povrchy stěn a podlah v prostorách plovárny budou splňovat požadavky vyhl.135/2004 sb.

   Bazény jsou navrženy v technologii nerezového provedení se samonosnou konstrukcí. Hloubka plaveckého bazénu je navržena od 1,2m do 1,8m  u startovacích bloků. Hloubka zážitkového bazénu je navržena 1,25m , hloubka dětského bazénku je do 0,10m  do 0,35 m. Venkovní bazének pro neplavce navrhujeme hluboký od 0,3 do 0,8m.  Stěny bazénů jsou zhotoveny z hladkého, jednostranně broušeného plechu. Z vnější strany jsou stěny vyztuženy nerezovými žebry tak, aby byly schopny přenášet tlak vody, případně vertikální zatížení. U bazénů s hloubkou  nad 1,35m budou po obvodu bezpečnostní stupínky šířky 10cm ,v hloubce 1,2m. Do stěny bazénu budou zapuštěny žebříky. Po obvodu bazénů bude přepadový  žlábek, odvádějící nepřetržitě vodu z hladiny do filtračního systému.  U plaveckého bazénu budou přepadové žlábky na  podélných stranách. Dno bazénů je tvořeno plechem s protiskluznou úpravou. Ukotvení bazénu bude provedeno na železobetonovou desku nebo základový rošt se štěrkopískovým zásypem. Bezbariérový vstup do bazénů bude zajištěn pomocí mobilního zvedáku.

    Termín pro Projektovou realizaci: 2009

    Termín pro Realizaci: 2010

STAVBA BYLA NOMINOVÁNA DO SOUTĚŽE ,,STAVBA ROKU 2011 ZLÍNSKÉHO KRAJE,,  A VYHRÁLA. Přihlašovatelem byla firma UPOSS spol. s r.o.

 

 

 • Příjezdový pohled
 • Původní koupací prostory
 • Vstupní prostor
 • Historické foto
 • Bývalý vstup
 • Příjezdový pohled
 • Původní koupací prostor
 • Hlavní nároží
 • Pohled na venkovní letní terasu
 • Bazén 25m
 • Na stavbě
 • Zrealizovaný vstup
 • Bazénová hala a terasy
 • Vizualizace
 • Foyer
 • Pohled na bazén a venkovní terasy
 • Návrh
 • Nový vstup - vizualizace
 • Pohled na halu
 • Situační výkres
 • Vizualizace parkoviště
 • Celkový vizuální pohled
 • Vizualizace Plovárny a parkoviště
 • Vizualizace patrového parkoviště
 • Situační výkres
 • Předání ocenění za ,,Stavbu roku 2011 Zlínského kraje,,
 • Ocenění

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz