Peletovací a briketovací hala Chodová Planá

     Firma v obci Chodová Planá u Mariánských lázní zpracovává dřevní odpad a piliny na ekologicky čisté palivo lisováním na brikety a pelety.  Objekt se nachází v prostoru bývalé cihelny.  Nové technologické linky byly umístněny do nově postavené ocelové haly vyrobené firmou FEMONT Opava.  Montovaná hala má půdorys 72 x 24m. 

       Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy rozmístněnými ve dvanácti 6metrových modulech po celé délce stavby. Nosné rámy jsou sestaveny z ocelových sloupů navrženého obdélníkového průřezu kotvených do základových patek na obvodu stavby. Sloupy nesou střešní nosníky konstrukce sedlové střechy. Střešní nosníky jsou v rovině střešní staženy ocelovými táhly s rektifikačními šrouby a závěsy. Na horní pásy ocelových vazníků jsou položeny ocelové vaznice kladené po vlašsku, které nesou krytinu z tvarovaného plechu. Světlá výška halového prostoru u okapu bude 6m, výška v hřebeni = 8,2 m. Objekt je podélnou osou orientován ve směru JZ – SV. Halový prostor je ve směru podélném rozdělen montovanými příčkami do 3 částí; část v prostoru JZ štítu v délce 4 modulů, tj. 24m je opláštěna sendvičovými panely s vložkou PUR.

        Navazující střední část rovněž v délce 4 modulů je opatřena pláštěm z jednoduchých tvarovaných plechů – tj. bez zateplení. Další část v délce 2 modulů tj. 12m je opláštěna částečně s ponecháním neuzavřených prostorů na obou bočních stranách. Zbývající koncová část v prostoru SV štítu je zastřešena bez opláštění obvodových stěn. Pod touto částí je vyzděna místnost 10,1x7,1 m s výškou 4 m, která slouží k umístění štěpkovacích strojů.

        Na opačném konci objektu je ve venkovním prostoru přizděna k JZ štítu místnost el. rozvodny na půdorysu 9,5x3,5 m. Na obou stranách objektu jsou přizděny odprašovací komory s komíny, sloužící k odvětrání sušáren a zachycení prachových částic. K prosvětlení vnitřních prostorů jsou stěny obvodového pláště osazeny okny s izolačními dvojskly v části zateplené, v nezateplené části jsou použita okna se zasklením jednoduchým. Prostory objektu jsou přístupné vratovými otvory osazené sekčními vraty nebo otvory otevřenými v SV části stavby. Vratové otvory v jednotlivých částech budou osazeny nejméně jedněmi průchozími dveřmi 800×2000 mm. Podlahy v objektu jsou betonové s cementovými potěry. Do prostoru JV průčelí se mezi odprašovací komory s komínem a jižní nároží objektu osadilo podjezdné expediční ocelové silo pro vyskladnění volně ložených peletek. Průměr ocelového sila je 6m, výška 15 m, podjezdná výška 4m. Kapacita sila = 250 m3.

       V objektu jsou instalovány el. rozvody napojené zemní kabelovou přípojkou ze stávající trafostanice a do objektu je přivedena užitková technologická voda, která se v celém rozsahu spotřebuje. Kanalizace se zřidila pouze pro odvodnění dešťosvodů. Objekt není vytápěn.

       Akce proběhla v roce 2008.

 

    

 

 • Původní prostor pro stavbu
 • Základy
 • Vztyčné sloupy
 • Konstrukce
 • Střecha
 • Bok konstrukce
 • Strop
 • Betonová podlaha
 • Pohled na dveře
 • Hala v provozu
 • Venkovní opláštění
 • Hala v provozu

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz