Lázeňský viladům Alicia

Lázeňský  bytový dům  ALICIA  Luhačovice, Pražská čtvrť

STUDIE

 

Úvod

     Předložená studie zpracovává zadání objednatele, navrhnout na pozemku v Pražské čtvrti  v Luhačovicích, bytový dům lázeňského charakteru, s možností bydlení pro seniory

Podklady

    Studie vychází ze základních podkladů – z územně plánovacích informací, ze zaměření výškopisu a polohopisu daného pozemku, z dostupných informací o stávající technické vybavenosti území a z informací o existenci inženýrských sítí.

Charakteristika území, stavebního pozemku a umístění stavby na něm

     Dané území, nacházející se v těsné blízkosti lázní,dodává  dotčenému  pozemku náležitou atraktivit. Ta zavazuje  tvůrce návrhu  bytového domu k citlivému řešení  stavebního díla. Nemalý  vliv na celkové pojetí má také poloha  pozemku při vjezdu do lázeňsko-obytné  čtvrti této části města Luhačovice – Pražské čtvrti.

     Při návrhu se museli tvůrci vypořádat s problémy existencí inž. sítí na pozemku. Dům umístili tak, aby bylo možno v maximální míře stávající trasy sítí zachovat. Ve spodní  části pozemku, v blízkosti řeky však bude nutné počítat s úpravou trasy stávající  Pozlovské kanalizace, s úpravou trasy vodovodu a s posunem stávajícího kabelu NN, které zasahují do rohu plánované zastavěné plochy. Nedávno realizovaná kanalizační stoka, procházející napříč pozemkem v hloubce cca 6,5m, která odvádí odpadní vody z Pražské čtvrti, bude překlenuta systémem základových patek, takže nebude stavbou dotčená. Její hloubka nedovoluje jakýkoliv přístup k ní, proto studie nepředpokládá nutnost zachování volného prostoru kolem ní pro potřeby oprav. Vstupní šachty na této kanalizaci jsou mimo zastavěnou plochu.

    Umístění domu vychází z nárožní polohy pozemku a využívá v obou směrech vazby na sousední procházející komunikace. Ze strany ulice Bety Smetanové je orientován hlavní vchod do obytné části domu. Podél domu studie navrhuje úpravu chodníku s umístěním podélných stání pro možnost příjezdu zdravotně postižených klientů. Odtud je také navržen vjezd pro zásobování kavárny v přízemí domu.

    Ze strany lázní se dům otevírá letní zahrádkou kavárny v přízemí. Studie  si dovoluje využít prostoru před kavárnou a rozšiřuje příjemné posezení letní kavárny i přes cestu, na pozemek lázní, jenž za tím účelem předpokládá pronajmout. Obydlení tohoto zatím nevyužitého koutu v krásném prostředí lázeňského parku doplní nabídku lázeňských odpočinkových míst.

     Pro zklidnění provozu podél kavárny je uvažována úprava komunikace s retardérem. Pro vjezd do podzemní garáže, umístěné v suterénu domu navrhuje studie obousměrný provoz přes most a sjezd z komunikace do garáže hned za mostem.

     Nový bytový dům bude využívat  dosavadního technického vybavení území v potřebném rozsahu.

Urbanisticko architektonický pohled, základní charakteristika stavby

      Navrhovaný bytový dům svým umístěním na nároží ulice Bety Smetanové má funkci ukončení, anebo z pohledu pěšího návštěvníka přicházejícího od lázní, nástupu do hlavní ulice v Pražské čtvrti. Novostavba na tomto exponovaném místě  má hmotově vyvažovat  stávající zástavbu na protější straně ulice. Architektonickým  pojetím  nového funkcionalismu  navazuje na tradici funkcionalistických vilových domů Arch .Bohuslava Fuchse v Bílé čtvrti.     

      Umístěním  kavárny v parteru domu a odstupňováním fasády terasami  dostává bytový dům podobu lázeňské vily.

Dům je navržen čtyřpodlažní, s ustoupeným podlažím na střeše domu. Suterén využívá rozdílné výškové úrovně terénu, je proto přístupný pro vjezd vozidel a bude sloužit k parkování  osobních vozidel obyvatel domu i návštěvníků.  

     V přízemí nabízí studie prostor pro komerční využití, v návrhu má kavárnu a čokoládovnu. Pro provoz kavárny jsou rezervovány i ostatní prostory přízemí, kde bude prostor pro příjem zásob, sklad, přípravna , hygienické zázemí apod. V levé části přízemí je uvažováno s technickým zázemím domu, společnou kotelnou, místností úklidu a údržby. Vstup  do bytové části  hlavním  vchodem  z ulice Bety Smetanové je na úrovni druhého podlaží. Je pojat hotelově, s recepcí ve vstupní hale, kde je vytvořen prostor pro návštěvy a  odkud je přístup k výtahu. V tomto podlaží, kromě bytů  různých velikostí,navrhuje studie prostory pro služby obyvatelům domu, jako například místnosti pro pravidelné docházky lékaře, pedikůra, masáže, kadeřnictví apod.

Třetí podlaží půdorysně zúžené o vzniklé terasy obsahuje byty ve  dvou velikostech. Ve čtvrtém podlaží, mimo bytů, zůstává prostor pro společenskou místnost s využitím pro  různé kulturní a společenské akce obyvatel domu. Ve střešní nástavbě, přístupné  pouze schodištěm, vznikne prostor pro jeden samostatný byt nebo variantně je možnost propojení tohoto prostoru se spodními byty.

 

 

 

  • Pohled na pozemek před vizualizací
  • Pohled od lázní
  • První návrh vizualizace
  • Druhý návrh vizualizace
  • Pohled od Pražské čtvrti
  • Pohled od potoka
  • Pohled od lázní
  • Vstupní hala
  • Kavárna

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz