Rondel Luhačovice

Základní údaje charakterizující stavbu

   Předložený návrh okružní křižovatky navazuje na studii dopravní problematiky Luhačovic, zpracovanou firmou  S - projekt plus a.s.. Její umístění i tvarové řešení bylo v průběhu prací konzultováno se zástupci Města, s odborem dopravy OkÚ  ve Zlíně,s ředitelstvím silnic a dálnic v Brně,s dopravním inspektorátem Policie ČR, se Správou a údržbou silnic Zlín. 

   Změna charakteru křižovatky a její vyřešení kruhovým objezdem umožní plynulý a přehledný provoz  v  centru města , logicky  dořeší nevyužitý prostor uvnitř křižovatky a zajistí bezpečný pohyb chodců na přechodech. Střed kruhového objezdu je architektonicky ztvárněn v arch. návrhu, jehož záměrem je zvýraznit právě tento střed jako centrum náměstí. Architektonické řešení je zapracováno do fotovizuálních pohledů nové křižovatky. Povrchová úprava komunikací a chodníků plynule navazuje na již realizovanou úpravu ulice  Masarykovy, taktéž způsob řešení veřejného osvětlení a architektonických prvků  je zopakován.

   Rekonstrukce křižovatky si vyžádá  částečnou výškovou úpravu celého prostoru . Touto úpravou dojde k zásahu do některých tras inženýrských sítí, jichž prochází křižovatkou velké množství. Dotčené sítě nutno v rámci rekonstrukce křižovatky přeložit.   

   Na prostor křižovatky navazuje  pěší zóna ulice Dr.Fr.Veselého a novou úpravou zaslepený sjezd k poště. Tady vzniká komunikačně čistá klidová pěší zóna, kterou nutno architektonicky dořešit. Příjezd k poště a zásobování obchodů v této zóně bude řešeno ulicí Nádražní.

 

 Zdůvodnění výstavby

   Současný stav křižovatky na náměstí 28. října je v podstatě z hlediska dopravního řešení i architektonicko - urbanistického pohledu možno brát jako dlouhodobé provizórium. Její nedostatky byly podrobně popsány již ve "Studii dopravní problematiky Luhačovic".  ( S - projekt plus a.s., prosinec 1998).

   Zpomalením a zklidněním dopravy  přispěje okružní křižovatka k bezpečnějšímu provozu v lázeňském městě.

 

 Území výstavby

  Rekonstrukce křižovatky na Náměstí 28.října je řešena podle  nové koncepce, navržené v jedné z variant "Studie  dopravní problematiky " .  Tato  změna charakteru  křižovatky  vyžaduje celkovou úpravu daného území . Jedná se o posun středu křižovatky východním směrem a výškovou úpravu území ve východní části křižovatky , kde se rozšiřuje do stávající parkové zeleně pod budovou MěÚ. Návaznost křižovatky na stávající komunikace do ulic Solné, Bílá Čtvrt a na Masarykovu  třídu respektuje stávající trasy a výškovou úroveň zpevněných ploch.

   Protože stávající plochy křižovatky mají značný sklon a nové plochy na ně navazují, vychází okružní křižovatka ve spádu. Výškové vyrovnání  plochy křižovatky s okolními zpevněnými  plochami chodníků  bude vysvahováním v bezpečnostních zelených pásech.

   Území rekonstruované křižovatky přímo navazuje na dosavadní střed náměstí, tvořený dlážděným předprostorem budovy MěÚ s okolní parkovou úpravou a sochou vojáka. Rekonstrukcí bude centrum náměstí změněno. Pro dořešení celého území bude zpracována  architektonicko - urbanistická  studie prostoru před MěÚ a hotelem PALACE.

    Druhá důležitá návaznost na rekonstruovanou křižovatku je prostor  před poštou a pokračující ulici Dr.Fr. Veselého. Tady dojde k zaslepení sjezdu k poště a vytvoření klidové pěší zóny. Tato část je samostatně architektonicky  řešena.

Území křižovatky je urbanisticky a architektonicky exponované a z hlediska dopravního řešení náročné. Proto projekt rekonstrukce není jednoduchý  a  jeho realizace musí důsledně respektovat postup výstavby s ohledem na provoz ve městě.

 

Úpravy ploch a prostranství

   Komunikace vozidlové budou mít živičnou konstrukci, v ploše okružní křižovatky je pro její zvýraznění navržena probarvená vrchní živičná vrstva červené barvy. Zastávkové pruhy pro autobusy a zvýšené ochranné ostrůvky na komunikacích budou dlážděny ze žulové kostky drobné. Komunikace pěší jsou po pravé straně Masarykovy třídy od autobusové zastávky ve směru na Uherský Brod řešeny v kombinaci žulové deskové dlažby a mozaiky, Stejnou úpravu mají i chodníky v parkové části pod budovou Městského úřadu. Chodník v ulici Solné a dále po levé straně Masarykovy třídy (před hotelem Alexandria) bude dlážděn z betonové zámkové dlažby, konstrukce je navržena tak, aby umožnila výhledové předláždění chodníku dlažbou žulovou. V chodníku je dlažbou odlišného tvaru vymezen pruh pro najetí vozidel zásobování Alexandrie. Ze zámkové dlažby bude rovněž chodník před sanatoriem Palace. Opěrné zdi budou monolitické železobetonové, upravené pro výhledové obložení lomovým kamenem, schodiště jsou navržena se stupni z masivní žuly. Volné plochy budou ohumusovány a ozeleněny výsadbou nízké půdokryvné zeleně (vyšší zeleň není možno vysazovat z důvodu zachování rozhledu)

  • Původní prostranství
  • Budoucí místo okruhu
  • Pohled od Pošty
  • Studie-zákres do fotografie
  • Příjezdový pohled
  • Detail Rondelu
  • Celkový pohled

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz