ZŠ Liptál

Urbanistické,  architektonické  a  stavebně technické řešení 

 

    Budova  základní  školy a tělocvičny je majetkem Obce Liptál. V současné době školu navštěvuje cca 200 žáků.

Zateplení fasády a výměna oken bude probíhat na stávající budově ZŠ Liptál. Staveniště nezasahovalo do žádných  ochranných pásem.

    Budova nebyla po celou  dobu provozu ve větším rozsahu opravována, byla  zde prováděna  jen běžná  údržba. Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště nesplňují požadavky ČSN 73 0540. Prostupem tepla přes stávající obvodový plášť a nedoléhající rámy oken a dveří dochází k vysokým ztrátám při vytápění budovy mateřské školy. V současné době nelze v místnostech s tímto pláštěm zajistit normovou tepelnou pohodu prostředí.

   Projekt „ZŠ Liptál – zateplení fasády a výměna oken“ navrhuje komplexní odstranění tepelně technických nedostatků a zajištění tepelné pohody prostředí pro objekt mateřské školy.

 

Souhrnné  technické  řešení

 

   Zateplením objektu a výměnou oken nedojde k narušení architektonického ani výtvarného řešení budovy.

   Demontáž hromosvodů a veškerých el. zařízení na fasádě. Demontáž stávajících dřevěných okenních výplní a veškerých klempířských prvků na fasádě. Následovně budou osazeny nová plastová okna s izolačním dvojsklem.  Rozměr i členění bude dodržen dle původních okenních výplní tak , aby zůstal zachován původní vzhled fasády.  Stávající dveře budou  nahrazeny za hliníkové s přerušeným tepelným mostem (součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K). Po osazení nových výplní obvodového pláště bude objekt zateplen kontaktním zateplovacím systémem (polystyrén tl.140 mm, λ=0,037W/m.K).

   Stávající budova školy byla provedena jako nepodsklepená v důsledku vysoké hladiny agresivní spodní vody a špatných základových poměrů.

 

Projekt a realizace probíhala v letech 2008 - 2010

 • Příjezdová cesta
 • Vstup
 • Hlavní vstup
 • Střecha v dezolátním stavu
 • Nová fasáda
 • Nový vstup
 • Pohled z hlavní cesty
 • Původní kuchyň
 • Kuchyň
 • Původní podlaha
 • Zrekonstruovaná kuchyň
 • Nová kuchyně

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz