Architektonická studie centra města Slušovice (2014)

A lokalita – náměstí

Základním principem našeho řešení je především vyčištění prostoru náměstí tak, aby vynikla jeho dominanta kostel Narození sv. Jana Křtitele a dále definování tvaru náměstí dostavbou čtvrté fasádní linie, altánem, který uzavře náměstí od východu. Přemístěním  parkovacích míst z nejcennější plochy a odstraněním  přerostlé zeleně z těsné blízkosti kostela docílíme otevření pohledů do prostoru náměstí od hlavní příjezdové komunikace. Zeleň z náměstí nevyřazujeme, ale navrhujeme stromořadí  z vhodnějších kultivarů výšky do cca 5m, s kulovitou korunou, které zajistí dostatečný stín pro korzující pěší a nebudou při tom konkurovat budově kostela.

V návrhu upravujeme tvar pojízdných a pěších ploch na náměstí tak, aby byly dodrženy stávající  přístupové a obslužné trasy a po obvodu náměstí parkovací stání. Objízdné komunikace kolem náměstí jsou dopravně navrženy obousměrné, mimo komunikaci procházející podél jižní strany náměstí. Ta bude jednosměrná s přidanou funkcí obousměrné cyklotrasy navazující na cyklokoridor. Podél ní navrhujeme rozšíření chodníku  a doplnění stávajícího stromořadí s respektováním  stávajících vjezdů  do dvorů a garáží.

Z důvodu maximálního možného potlačení dopadů dopravy na hodnoty a funkci náměstí zmírnění navrhujeme úpravu komunikace posunutím oblouku blíž k budově městského úřadu, zmírnění oblouku a zvýšení a rozšíření nástupní plochy do budovy Městského Úřadu.

Novostavbu  altánu lemující náměstí z východní strany, navrhujeme jako krytý prostor pro trhy, veřejné akce a též jako náhradu zastřešení autobusových zastávek. Bude vybavena přívodem elektřiny, pro napojení ozvučení, osvětlení a pod. Také zde budou umístěny fontánky s pitnou vodou. 

Povrch  pěších zpevněných ploch náměstí navrhujeme ze žulové dlažby. Před hlavním vchodem do kostela a u květinových záhonů je navržena dlažba z řezaných desek, ostatní pěší plocha je navržena z žulových štípaných kostek. Objízdné komunikace vozidlové jsou navrženy s asfaltovým povrchem. Podél fasád po obvodě náměstí navrhujeme chodníky z betonové dlažby.

Na osu hlavního vchodu do kostela  a vjezdu do náměstí je umístěna  kašna. Okolí kašny je doplněno lavičkami. 

Součástí rekonstrukce náměstí je také úprava prostoru kolem pomníku – kulturní památky. Navrhujeme vyrovnání plochy a její zpřístupnění, posunutí pomníku do jejího středu a vytvoření malé parkové  plochy s lavičkami a okrasnými stromy. Přístup na upravenou plochu před sokolovnou navrhujeme  širokým  schodištěm.

Celý nový prostor náměstí navrhujeme osvětlit stožárovými svítidly  výšky cca 4m

 

B lokalita - sokolská zahrada

Rekonstrukce sokolské zahrady je navržena v souladu se současným způsobem užívání a navíc doplňuje další možnosti sportovních a společenských aktivit. Na stávající zpevněnou plochu je navržen nový asfaltový povrch s lajnováním sportovišť. Jsou zde navrženy hřiště pro tenis, příčný volejbal, tréninkový basketbal. Plocha bude zároveň sloužit jako příležitostní parkoviště nebo pro konání jarmarků a trhů. Pro tyto účely je zde navržena budova zděného altánu, kde bude zajištěno technické a hygienické zázemí těchto akcí. Příjezd do prostoru zahrady je upraven a posunut z důvodů vhodnějších parametrů. Podél příjezdové komunikace jsou umístěna parkovací stání. Mezi plochu hřiště a parkovací stání před sokolovnou navrhujeme umístění cvičné lezecké stěny.

Přístupové  plochy k sokolovně ze zahrady upravujeme rozšířením chodníku kolem fasády sokolovny a doplňujeme nový bezbariérový chodník od sokolovny ke spodní terase.

Ve svahu nad zahradou navrhujeme terasovitou úpravu, kde vzniknou dvě terasy o dostatečné kapacitě, pro diváky případných sportovních akcí. Horní terasa navazuje na zatravněnou plochu parku, kde navrhujeme dětskou zahradu s herními prvky pro malé děti  a posezením.

Terasy jsou propojeny terénními schody a bezbariérově šikmými chodníky a pěšinami. Konstrukci teras tvoří opěrné zdi, materiál zdí je uvažován variantně z monolitického betonu nebo ze svahových tvárnic porostlých  pnoucími rostlinami. Plocha spodní terasy je navržena dlážděná, z betonových dlaždic, horní terasa má povrch mlatový ( mechanicky zpevněné kamenivo).

Okolí chodníků a teras bude upraveno parkovým trávníkem. Navrhujeme výsadbu listnatých ovocných stromů (vhodných místních druhů). Parkovou výsadbu budou vhodně doplňovat plochy nízkých kvetoucích keřů.

Prostor zahrady a teras bude osvětlen stožárovými svítidly max. výšky 4m. Podél pěšin a chodníků jsou navržena parková svítidla.

Park i terasy budou doplněny lavičkami.

 

C lokalita - zelené plochy kolem hřbitova

Zelené plochy svým situováním i povahou dělíme na plochy pod hřbitovem přímo související se Sokolskou zahradou a na část za hřbitovem, která navazuje na stabilizované zastavěné území intravilánu města.

Část Sokolské zahrady

Na svahu nad sokolskou zahradou funkčně i vizuálně pokračuje koncepce funkčních teras – tří teras, tří úrovní, tří funkcí – dětské hřiště, outdoor fitness (hřiště pro nízkoprahové centrum), relaxace. Terasy i jejich úpravy korespondují s řešením teras v sokolské zahradě viz. specifikace lokality B. Hřiště pro nízkoprahové centrum obsahuje pohybové fitness stroje, madla a žebřiny pro stretching, hřiště pro pétanque. Relaxační terasa je poslední v řadě nejblíže hřbitovu a nových parkovacích ploch pod jižní stěnou hřbitova. Na terase jsou pouze lavečky a okrasné kvetoucí a vonící keře. Na celém svahu, tedy na všech terasách navrhujeme výsadbu ovocných, pro danou oblast autentických, stromů, tedy hrušně, třešně, jabloně, švestky – plody volně česatelné a k dispozici pro obyvatele města.

Část „za hřbitovem“

Volnou zelenou plochu mezi hřbitovem a zástavbou dělíme funkčně na 2 části – veřejnou, kde dále pokračuje park ze Sokolské zahrady, a na část určenou k bytové výstavbě. Orientace, situování i profil pozemku vybízí k realizaci 2 kaskádových „řadových“ domů se společnou parkovací podnoží orientovanou do ulice Slunečná. Každý z terasových domů nabízí 2 velké mezonetové byty, každý s výstupem na svou zahradu a terasu.

 

  • Pohled na cetrum
  • Náměstí
  • Sokolská zahrada
  • Centrum
  • Kostel
  • Zahrady
  • Lokalita kolem hřbitova

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz